Teraz także bez rejestracji

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.clixs.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.


REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CLIXS.PL


I. Postanowienia ogólne
II. Definicje
III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V. Prawo odstąpienia od umowy
VI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VII. Tryb postępowania reklamacyjnego
VIII. Własność intelektualna
IX. Odpowiedzialność
X. Gwarancja SLA
XI. Postanowienia końcowe
XII usuniecie Konta
XIII formularz kontaktowy
XIV Rodo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.clixs.pl prowadzony jest przez CLIXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614318, NIP: 5272767741,REGON: 364280931, kapitał zakładowy 5 500 zł wpłacony w całości,z siedzibą przy ulicy Górczewska 53, 01-401 Warszawa, adres do doręczeń: poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@clixs.pl

2. Serwis www.clixs.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną , przez Serwis www.clixs.pl wyłącznie na rzecz przedsiębiorców, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.clixs.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.  

4 a.Ogłoszenia można dodawać jedynie w języku polskim, dbając jednocześnie o zachowanie poprawnej pisowni i składni

5. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży towarów prezentowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

6. Serwis nie jest stroną umowy, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, zleceniami oraz ofertami.

7. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.

8. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, zlecenie lub ofertę.

9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach internetowych sklepów prowadzonych za pośrednictwem Serwisu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.clixs.pl użyte są w celach informacyjnych.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KONTRAHENT (SPRZEDAWCA) - Użytkownik będący Przedsiębiorcą, prezentujący produkt lub usługę za pośrednictwem Serwisu.

5. GENERATOR CV – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na tworzenie oraz generowanie życiorysu w postaci elektronicznej przy użyciu szablonów dostępnych w Serwisie.

6. GENERATOR OFERTY - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na tworzenie oraz generowanie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu szablonów dostępnych w Serwisie.

7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aby móc zalogować się na dane podane w Formularzu, wymagana jest aktywacja Konta, której można dokonać poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

9. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.clixs.pl.

12. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji. Zleceniodawca będący stroną umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy opinię za każdą przeprowadzoną transakcję.

13. USŁUGODAWCA – CLIXS SPÓŁKA Z O.O. numer KRS: 0000614318, NIP: 5272767741, REGON: 364280931, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa.

14. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna, prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie.

15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

16. WYKONAWCA - Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu możliwość wykonania usługi lub sprzedaży określonego produktu albo składający propozycję wykonania usługi w odpowiedzi na zlecenie.

17. WYSZUKIWARKA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

18. ZLECENIODAWCA – Użytkownik umieszczający w Serwisie zlecenie lub składający zamówienia na usługi lub produkty w ramach Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) prowadzenie Konta w Serwisie,
b) umożliwienie wystawiania opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji,
c) zamieszczanie ogłoszeń, zleceń oraz ofert,pracy
d) korzystanie z Generatora CV,
e) korzystanie z Generatora Ofert,
f) korzystanie z Wyszukiwarki,
g) korzystanie z Newslettera,h) korzystanie z systemu punktów.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b), d), e), f), g), h) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz c) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem niniejszego Regulaminu, będącym jego integralną częścią, dostępnym również na stronie (link).Opłaty za określone usługi elektroniczne przedstawia poniższe zestawienie:

Opis Punkty i Pakiety zgodnie z cennikiem


Opis Abonamentów

Dokładny cennik usług oraz abonamentów dostępnych w serwisie Clixs.pl znajduje się na stronie cennika ogólnego, dostępnego w linku poniżej:

CENNIK


3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal, DotPay.pl) na podstawie faktury VAT. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.


4. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi elektronicznej za wypowiedzeniem złożonym przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem lub wypowiedzeniem złożonym z jego winy przez Usługodawcę.

5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi elektronicznej, Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje zwrot kwoty w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wykorzystanego okresu świadczenia usługi.

6. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie (w tym udostępnianie) w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez CLIXS SPÓŁKA Z.O.O., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług.

7. Usługodawca zastrzega prawo do okresowego obniżenia opłat w ramach ograniczonych czasowo akcji promocyjnych.

8. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdorazowej zmianie danych identyfikacyjnych oraz teleadresowych.

9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wystawiania przez Użytkowników opinii dotyczących wzajemnego wykonania transakcji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia opinii albo zaprzestania wystawiania opinii przez Użytkownika.

11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia, zlecenia lub oferty zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu ich edycji, wybranego przez Użytkownika.

12. Publikacja ogłoszenia, zlecenia lub oferty odbywa się po ich zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najpóźniej po 48 godzinach od momentu ich przesłania do administratora Serwisu.

13. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie, zlecenie lub ofertę dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne oraz nie naruszały postanowień Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości e-mail informującej o zbliżającym się terminie zakończenia ważności ogłoszenia, zlecenia lub oferty.

15. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zawarciu Umowy Sprzedaży w Sklepie Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia lub odstąpienia od złożenia zamówienia przez Klienta.

16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Generatora CV, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowania CV albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Generatora Ofert, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowania CV albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

20. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z systemu punktów zawierana jest na czas nieoznaczony

21. Wartość jednego punktu określa cennik Serwisu.

22. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne instrumenty finansowe. Użytkownik nie może ich zbyć na rzecz osoby trzeciej jak również udostępniać ich do wykorzystania innemu Użytkownikowi.

23. Punkty są ważne bezterminowo. Brak wykorzystania punktów w Serwisie przez Użytkownika i usunięcie Konta nie skutkuje obowiązkiem wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu przez Usługodawcę. Użytkownik otrzymuje punkty wyłącznie do dyspozycji oraz w celu wykorzystania w Serwisie.

24. Punkty służą do płatności za wybrane Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie. Punktów nie można wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek płatności poza Serwisem.

25. Liczbę oraz zasady przyznawania punktów są zależne od wybranego przez Użytkownika pakietu.

26. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:a) komputer z dostępem do Internetu,b) dostęp do poczty elektronicznej,c) przeglądarka internetowa,d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

27. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

28. Usługobiorca prezentując towary lub usługi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do nich, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami oraz majątkiem, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do towarów lub usług nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Klientów lub Serwisu z żadnymi roszczeniami, ani żądaniami z tytułu praw własności oraz innych praw podmiotowych.

29. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wszelkich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami związanymi z działalnością w Serwisie w stosunku do Klienta lub Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Klienta lub Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

30. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

31. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

32. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu w ramach Konta Klienta oraz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4). Usługobiorca jest także właścicielem wszelkich przesłanych plików. Odpowiedzialność za umieszczanie nielegalnych plików ponosi Usługobiorca.

33. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
b) o charakterze rasistowskim,
c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął produkt w posiadanie, a w przypadku usług od dnia zawarcia umowy.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clixs.pl lub za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta.
c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clixs.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.clixs.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz z zastrzeżeniem pkt 9 Rozdziału I) są własnością CLIXS SPÓŁKA Z O.O. numer KRS: 0000614318, NIP: 5272767741, REGON: 364280931, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.clixs.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.clixs.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

3. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.

4. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.

5. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.

6. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usług na stałym określonym poziomie (SLA).

7. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy przez całą dobę.

8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.

9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

12. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

13. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:g) jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,h) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,i) niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

14. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.

X. GWARANCJA SLA

1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usług w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii.

2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.

3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:

a) Dostarczanie łącza internetowego do serwera.
b) Dostarczanie prądu do serwera.
c) Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.
d) Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.
e) Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.
f) Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.

4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:

a) wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,
b) problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),
c) problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.
d) rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,
e) blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,
f) oknami serwisowymi - które ustala się w każdy weekend w godzinach 00 do 5.00 rano Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.
g) działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.h) działaniem siły wyższej.

5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.

6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

3. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIV Rodo

Informacjeo przetwarzaniu danych osobowychSzanownyUżytkowniku!

Zgodniez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) ((Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, zpóźn. zm.),informujemy:

AdministratoremPaństwa danych osobowych jest:

CLIXSSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanado rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem KRS:0000614318, NIP:5272767741,REGON:364280931, kapitał zakładowy 5 500 zł wpłacony w całości,zsiedzibą przy ulicy Górczewska 53, 01-401 Warszawa, adres dodoręczeń: poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@clixs.pl
InspektoremOchrony Danych (IOD) jest:

Wsprawach związanych z Pani/a danymi osobowymi prosimy kontaktowaćsię z Inspektorem Ochrony Danych (IOD)

telefonicznie:

(odponiedziałku do piątku w godzinach: 9:00-15:00) pod numer telefonu:+48503-129-504

e-mailowo:

podadresem: kontakt@clixs.pl

Celemprzetwarzania danych osobowych jest:

Świadczeniezamówionych usług w tym:

  1. możliwość otrzymywania informacji newsletter, dla subskrybentów tej usługi,

  2. tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,

  3. przypomnienia o zbliżającym się terminie ważności ogłoszenia oraz o proponowanych możliwościach zwiększenia jego zasięgu (wyświetleń),

  4. przeglądania, odpowiadania na ogłoszenia innych użytkowników, nawiązywania interakcji z użytkownikami a także zawiązywanie z nimi transakcji (np. dane do wysyłki zakupionego produktu),

  5. bieżącej informacji o wydarzeniach, np. konferencjach lub zebraniach, projektach, konkursach, plebiscytach przygotowanych dla użytkowników z określonymi uprawnieniami poprzez pocztę elektroniczną,

  6. wystawiania ocen i opinii innym użytkownikom Serwisu.

Udostępniamydane osobowe:

Organomupoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Danebędą przechowywane:

Jedynieprzez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług iwynikający z przepisów prawa.

Użytkowniku,masz prawo:

dodostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo do wniesieniasprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danychoraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych jak iwniesienia skargi do organu nadzorczego.