I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin (dalej: "Regulamin") określa zasady, warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie www.clix.pl, pełniącym funkcje internetowego serwisu ogłoszeniowego, zwanym dalej "Serwisem", a w szczególności zasady zamieszczania ogłoszeń, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Serwis internetowy działający pod adresem www.clixs.pl prowadzony jest przez CLIXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614318, NIP: 5272767741, REGON: 364280931, kapitał zakładowy 5 500 zł wpłacony w całości, z siedzibą przy ulicyul. Piaskowa, nr 6, lok. LU5 , 01-087 Warszawa, adres do doręczeń: poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]

3. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Clixs.pl na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy (dalej: "Umowa") zawieranej pomiędzy Clixs a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.

4. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych - podlegają ochronie prawnej. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać w nich jakichkolwiek zmian oraz nie korzystać z niego w inny sposób, niż określony w Regulaminie.

5. Clixs zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.II. DEFINICJE


1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. KONTRAHENT (SPRZEDAWCA) - Użytkownik będący Przedsiębiorcą, prezentujący produkt lub usługę za pośrednictwem Serwisu.

5. GENERATOR CV – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na tworzenie oraz generowanie życiorysu w postaci elektronicznej przy użyciu szablonów dostępnych w Serwisie.

6. GENERATOR OFERTY - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na tworzenie oraz generowanie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu szablonów dostępnych w Serwisie.

7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. Aby móc zalogować się na dane podane w Formularzu, wymagana jest aktywacja Konta, której można dokonać poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

8. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

9. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

11. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.clixs.pl.

12. SYSTEM OPINII - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji. Zleceniodawca będący stroną umowy może jednokrotnie wystawić Wykonawcy tej umowy opinię za każdą przeprowadzoną transakcję.

13. USŁUGODAWCA – CLIXS SPÓŁKA Z O.O. numer KRS: 0000614318, NIP: 5272767741, REGON: 364280931, ul.  Piaskowa, nr 6, lok. LU5 , 01-087 Warszawa

14. USŁUGOBIORCA (UŻYTKOWNIK) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, która dokonała Rejestracji, oraz dla której utworzone zostało Konto; w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkich czynności związanych z korzystaniem z Serwisu oraz wykonywaniem praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika, może dokonać w jego imieniu wyłącznie osoba należycie do tego umocowana.

15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

16. WYKONAWCA - Użytkownik prezentujący za pośrednictwem Serwisu możliwość wykonania usługi lub sprzedaży określonego produktu albo składający propozycję wykonania usługi w odpowiedzi na zlecenie.

17. WYSZUKIWARKA - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).

18. ZLECENIODAWCA – Użytkownik umieszczający w Serwisie zlecenie lub składający zamówienia na usługi lub produkty w ramach Serwisu.


III. OPIS I ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG


1. Clixs świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Clixs zastrzega możliwość przerw technicznych w działalności Serwisu w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklepu internetowego funkcjonującego w ramach Serwisu, a także z innych przyczyn niezależnych od Clixs (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Clixs nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.

3. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

4. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronie informacji i ofert, w tym informacji o produktach, ogłoszeń udostępnianych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne.

5. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym oraz powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar sprzedaży Przedmiotu Ogłoszenia za wskazaną w tym Ogłoszeniu ceną i jego dostępnością.

5. Zabronione jest dodawanie Ogłoszeń, których przedmiot lub oferowana usługa narusza przepisy prawne, w szczególności karne.

6. Zdjęcia dodane do treści Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę powinny zawierać wyłącznie przedmiot Ogłoszenia, którego dotyczy Ogłoszenie. Na dodawanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęciach do Ogłoszenia nie mogą znajdować się adresy e-mail, adresy stron internetowych, numery telefonów, numery komunikatorów internetowych lub znaki wodne z innych serwisów.

7. Ogłoszenia można dodawać jedynie w języku polskim, dbając jednocześnie o zachowanie poprawnej pisowni i składni.

8. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia, teksty) i jednocześnie oświadcza i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich publikacja nie narusza Regulaminu  oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

9. Serwis oraz Usługodawca nie prowadzi sprzedaży towarów, usług prezentowanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

10. Serwis nie jest stroną umowy, ani stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, wynikających oraz bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami, zleceniami oraz ofertami.

11. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez Użytkowników ich wzajemnych zobowiązań.

12. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania oraz odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie, zlecenie lub ofertę.

13. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach internetowych sklepów prowadzonych za pośrednictwem Serwisu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.clixs.pl użyte są w celach informacyjnych.

14. Clixs umożliwiając emisję Ogłoszeń zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w niezbędnym zakresie oraz zmianę wybranej przez Ogłoszeniodawcę kategorii Ogłoszenia, w przypadku stwierdzenia niezgodności Ogłoszenia z Regulaminem.

15. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, Clixs, w zależności od rodzaju i skali naruszenia, może: uzależnić korzystanie z Serwisu od przedstawienia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej dane Użytkownika lub potwierdzenia przez Użytkownika faktu wywiązania się z zobowiązań względem Clixs w tym w szczególności wykazania realizacji zaległych płatności, udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawiesić na czas określony lub nieokreślony emisję ogłoszenia lub funkcjonalność Konta Ogłoszeniodawcy.

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) prowadzenie Konta w Serwisie,

b) umożliwienie wystawiania opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji,

c) zamieszczanie ogłoszeń, zleceń oraz ofert,pracy

d) korzystanie z Generatora CV,

e) korzystanie z Generatora Ofert,

f) korzystanie z Wyszukiwarki,

g) korzystanie z Newslettera,h) korzystanie z systemu punktów.

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.


V. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. b), d), e), f), g), h) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz c) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem niniejszego Regulaminu, będącym jego integralną częścią, dostępnym również na stronie (link).Opłaty za określone usługi elektroniczne przedstawia poniższe zestawienie:

Dokładny cennik usług oraz abonamentów dostępnych w serwisie Clixs.pl znajduje się na stronie cennika ogólnego, dostępnego w linku: clixs.pl/cennik

 3. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy uiszczać za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayPal, DotPay.pl) na podstawie faktury VAT. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 4. Opłaty, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi elektronicznej za wypowiedzeniem złożonym przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem lub wypowiedzeniem złożonym z jego winy przez Usługodawcę.

5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi elektronicznej, Usługobiorcy będącemu Konsumentem przysługuje zwrot kwoty w wysokości ustalonej proporcjonalnie do wykorzystanego okresu świadczenia usługi.

6. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie (w tym udostępnianie) w formie elektronicznej faktur VAT wystawianych za usługi zlecone i zrealizowane przez CLIXS SPÓŁKA Z.O.O., zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku od towarów i usług.

7. Usługodawca zastrzega prawo do okresowego obniżenia opłat w ramach ograniczonych czasowo akcji promocyjnych.

8. Użytkownicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o każdorazowej zmianie danych identyfikacyjnych oraz teleadresowych.

9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wystawiania przez Użytkowników opinii dotyczących wzajemnego wykonania transakcji, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wystawienia opinii albo zaprzestania wystawiania opinii przez Użytkownika.

11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia, zlecenia lub oferty zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu ich edycji, wybranego przez Użytkownika.

12. Publikacja ogłoszenia, zlecenia lub oferty odbywa się po ich zatwierdzeniu przez Usługodawcę, najpóźniej po 48 godzinach od momentu ich przesłania do administratora Serwisu.

13. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie, zlecenie lub ofertę dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne oraz nie naruszały postanowień Regulaminu i przepisów powszechnie obowiązujących.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości e-mail informującej o zbliżającym się terminie zakończenia ważności ogłoszenia, zlecenia lub oferty.

15. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zawarciu Umowy Sprzedaży w Sklepie Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia lub odstąpienia od złożenia zamówienia przez Klienta.

16. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Generatora CV, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowania CV albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

17. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Generatora Ofert, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wygenerowania CV albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

18. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.

19. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

20. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z systemu punktów zawierana jest na czas nieoznaczony

21. Wartość jednego punktu określa cennik Serwisu.

22. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub inne instrumenty finansowe. Użytkownik nie może ich zbyć na rzecz osoby trzeciej jak również udostępniać ich do wykorzystania innemu Użytkownikowi.

23. Punkty są ważne bezterminowo. Brak wykorzystania punktów w Serwisie przez Użytkownika i usunięcie Konta nie skutkuje obowiązkiem wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu przez Usługodawcę. Użytkownik otrzymuje punkty wyłącznie do dyspozycji oraz w celu wykorzystania w Serwisie.

24. Punkty służą do płatności za wybrane Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie. Punktów nie można wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek płatności poza Serwisem.

25. Liczbę oraz zasady przyznawania punktów są zależne od wybranego przez Użytkownika pakietu.

26. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa (Chrome, Edge, Safari, Opera, Firefox),

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

27. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

28. Usługobiorca prezentując towary lub usługi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do nich, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami oraz majątkiem, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do towarów lub usług nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Klientów lub Serwisu z żadnymi roszczeniami, ani żądaniami z tytułu praw własności oraz innych praw podmiotowych.

29. Kontrahent ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia wszelkich praw majątkowych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami związanymi z działalnością w Serwisie w stosunku do Klienta lub Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Klienta lub Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.

30. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

31. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

32. Usługobiorca jest właścicielem danych wprowadzonych do Serwisu w ramach Konta Klienta oraz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4). Usługobiorca jest także właścicielem wszelkich przesłanych plików. Odpowiedzialność za umieszczanie nielegalnych plików ponosi Usługobiorca.

33. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji lub usunięcia treści, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje, w szczególności gdy zawierają elementy:

a) powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

b) o charakterze rasistowskim,

c) o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

d) noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

e) naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

f) szkodzące dobremu imieniu lub wizerunkowi Usługodawcy lub osób trzecich, wprowadzające w błąd Usługobiorców.


VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn (rezygnacja), składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

4. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął produkt w posiadanie, a w przypadku usług od dnia zawarcia umowy o jej świadczenie.

5. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu/Usługi, Clixs dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.


VII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta.

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.


VIII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Clixs.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

3. W przypadku, gdy Clixs nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, oznacza to, iż uznał jego żądania za uzasadnione.


VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA


1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.clixs.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i (z wyłączeniem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz z zastrzeżeniem pkt 9 Rozdziału I) są własnością CLIXS SPÓŁKA Z O.O. numer KRS: 0000614318, NIP: 5272767741, REGON: 364280931, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.clixs.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.clixs.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.


X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

2. Usługodawca podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem formalnym i prawnym.

3. Usługodawca będzie uwzględniał wszelkie zmiany przepisów prawnych i dokonywał aktualizacji Serwisu zgodnie w tymi zmianami.

4. Aktualizacja systemu Serwisu dokonywana będzie przez Usługodawcę bez obciążania Usługobiorców dodatkowymi kosztami.

5. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.

6. Usługodawca dochowuje należytej staranności dla utrzymania parametrów Usług na stałym określonym poziomie (SLA).

7. Awarie Usług lub ich elementów mogą być zgłaszane Usługodawcy przez całą dobę.

8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu.

9. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

12. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

13. Usługodawca nie odpowiada wobec Usługobiorców niebędących Konsumentami za:g) jakiekolwiek szkody Usługobiorcy niebędącego Konsumentem spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,h) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,i) niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

14. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu.


XI. GWARANCJA SLA


1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usług w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii.

2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.

3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:

a) Dostarczanie łącza internetowego do serwera.

b) Dostarczanie prądu do serwera.

c) Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.

d) Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.

e) Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.

f) Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.

4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:

a) wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,

b) problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),

c) problemów związanych z wykorzystaniem Usług do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.

d) rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,

e) blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,

f) oknami serwisowymi - które ustala się w każdy weekend w godzinach 00 do 5.00 rano Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.

g) działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień nie związanych z głównymi funkcjami serwera.h) działaniem siły wyższej.

5. Siła wyższa to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej.

6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin uwzględnia stan prawny aktualny na dzień 14 września 2019r..

2. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.

3. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

4. Clixs  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych.  Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

5. Clixs zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszeniu świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 14 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.

6. W zakresie nie przewidzianym Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.

7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

0

Dodaj aplikację Clixs.pl do ekranu głównego na urządzeniu mobilnym