I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu, znajdującego się pod adresem internetowym: www.clixs.pl jest CLIXS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614318, NIP: 5272767741, REGON: 364280931, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul ul. Piaskowa, nr 6, lok. LU5, 01-067 Warszawa, poczty elektronicznej (e-mail): [email protected], zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. Nr 2018, poz. 1000) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne oraz techniczne środki bezpieczeństwa. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu Clixs.pl.


II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych i koniecznych w świadczenia usług drogą elektroniczną np. w utworzenia i obsługi konta.

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do kontaktowania się z Usługobiorcą, celów marketingowych (Newsletter), informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy w Serwisie Clixs.pl.

2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły profil społecznościowy. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilem, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. 

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

a) Imię i nazwisko, 

b) Nazwa firmy,

c) Zawód,

d) Płeć,

e) NIP,

f) Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

g) Adres e-mail,

h) Numer telefonu,

i) Numer faksu.

3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

b) Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

c) Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5. W uzasadnionych przypadkach podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu polegających na działaniu na niekorzyść innych Użytkowników Serwisu Administrator może poprosić o przekazanie nam dodatkowych informacji związanych z transakcją (np. kopia dowodu nadania przesyłki).

6. Podane lub uzyskane dane (np. adres IP) mogą być także przetwarzane w celu dopasowania oferty do zainteresowań Usługobiorcy, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług.

7. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.


III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie z Serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.

2. Zgodnie z przepisami przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

b) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Serwisu przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.


IV. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

4. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się poprzez:

  • Formę pisemną, adres: CLIXS sp. z o.o. ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa
  • Pocztą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected]


V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku z realizacją usług dane osobowe Usługodawców będą ujawniane wybranym zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności oraz podmiotom świadczącym usługi księgowe.

2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator  dane osobowe Usługodawcy  przechowuje nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania. Dane te są przechowywane są na:

1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
  • zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Usługodawcy sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.

3. Działania promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.

4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 7 lat, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.


VII. PLIKI "COOKIES"

1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Pliki „Cookies” pochodzące bezpośrednio z serwisu nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: sesyjne, stałe oraz analityczne.

a) Sesyjne „Cookies” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).

b) Stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c) Analityczne  „Cookies” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

Cookies statystyczno-analityczne pochodzą od  GOOGLE Inc. (https://policies.google.com/privacy?hl=pl)

d) Cookies podmiotów trzecich – pochodzą od zewnętrznych serwisów, występują w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook. Za pomocą tego przycisku możesz udostępnić Ogłoszenia w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że jesteś zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć aktywność Użytkownika w naszym Serwisie z kontem, które posiada w ich portalach. Dlatego prosimy, abyś przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznał się z politykami prywatności podmiotów trzecich.

4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.

6. Użytkownik może zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie umieszczania plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. 


VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

4. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych zaawansowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu Użytkowników, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu Clixs.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce dnia 12 września 2019.


0

Dodaj aplikację Clixs.pl do ekranu głównego na urządzeniu mobilnym